هزینه ثبت نام حضوری که به منزله دریافت پکیج کنفرانس (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات، گواهی پذیرش مقالات، گواهی حضور در کنفرانس، گواهی بین المللی IQS ،هدایای کنفرانس و ....)  و پذیرایی نهار و دو میان وعده می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار  1.800.000 ریال می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 1.200.000 ریال می باشد.

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات،گواهی پذیرش مقالات و ...) می باشد.