پیوستن انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان کنفرانس


انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای موسسه‌ای غیرانتفاعی است که به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم، و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی با کسب مجوز از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مهرماه ماه  1388 تاسیس و با شماره 3219 و شناسه ملی 10380576404  در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.