پیوستن انجمن مديريت آموزشي ايران به جمع حامیان کنفرانس


انجمن مدیریت آموزشی ایران انجمنی علمی، تخصصی، پژوهشی و غیر سیاسی در سال1389 تأسیس شده و با بینشی جهانی به توسعه نظری و عملی مدیریت آموزش، آموزشی و آموزشگاهی نگریسته و به تشویق و ترغیب مباحثات آگاهانه، تدّبر و پژوهش درباره توسعۀ نظری و عملی مدیریت آموزش، آموزشی و آموزشگاهی و کیفیت یادگیری مباحث علوم و فنآوری می پردازد. جهت عمده انجمن کمک به فراخ اندیشی، نوآوری، خلاقیت و رهایی تفکر سازمانی از روال های متداول و بازدارندۀ توسعه آموزش و یادگیری و پاسخ به تحولات و تغییرات آموزش و یادگیری علوم و فناوری در کشور و جهان معاصر است.  انجمن صرفا" در زمینههای علمی، آموزشی، پژوهشی، مشاورۀ علمی و اجرائی در حوزه مدیریت آموزش، آموزشی، آموزشگاهی و یادگیری و حمایت علمی و پژوهشی از اعضاء فعالیت دارد. و هم اکنون به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی  تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوسته است.

 

وظایفی که انجمن علمی مدیریت آموزشی به عهده گرفته شامل موارد زیر است:

 

 • گسترش قلمرو علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت آموزش، آموزشی و آموزشگاهی.
 • گسترش بینش مندی برگرفته از نیاز بشر به کشف، شکوفایی و توسعۀ استعدادهای نهفته.
 • افزایش شناخت کارگیری بینش‌مندی مدیریت آموزشی در توسعۀ زیر ساخت فرهنگی، بومی و جهانی برای استفاده مناسب از عصر دیجیتالی.
 • انجام  اقدامات مفید و مکمل اقدامات رسمی سازمان های آموزشی و پژوهشی کشوری و جهانی در بهبود مدیریت بر یادگیری.
 • ایفای نقش مکمل در جبران آسیب ها و غفلت های آموزش های موجود کشوری و جهانی.
 •  انتشار فصلنامه های استانی و کشوری مدیریت بر آموزش سازمان ها و سایر نشریات برابر مقررات و ضوابط کمیسیون نشریات.
 • ایفای نقش حامی پیوند ادارات کل آموزش و پرورش و مناطق با سازمان ها و انجمن های مفید توسعه کیفیت آموزش و پرورش.
 • هدایت فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان ها برای توسعۀ شناخت و تدّبر در آنها، افراد جامعه و مشارکت هماهنگ و فعال در توسعه و تولید علم. 
 • فراهم آوردن موجبات تقویت کیفیت آموزش و توسعه علوم و فنآوری و تقویت  ارتباطات علمی و عملی مدیریت آموزش، آموزشی، و آموزشگاهی بین سازمان‌ها، انجمن ها، و مؤسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور.
 • ایجاد و تقویت فرهنگ سازمانی مناسب برای اجرایی کردن ارزش های فرهنگی برای بهبود آموزش و یادگیری به عنوان فلسفه حیات انسان.
 • تقویت عدالت، مساوات و اخلاق در استفاده عمومی  افراد جامعه از امکانات آموزشی.
 • مشارکت فعال در نبرد با فقر فرهنگی و عقلی جامعه انسانی.
 • بهره مندی از تنوع فرهنگی برای تقویت صفات، خصایل و فضایل انسان.
 • ايجاد زمينه هاي ارتباط انجمن با انجمن ها، دانشگاه ها و ساير مراكز و مؤسسات آموزش علمي به منظور:
 • انجام امور پژوهشی، آموزشی، در رشته مدیریت آموزش، آموزشی و آموزشگاهی.
 • انتقال دستاوردهاي علمي و عملي اعضاء به دانشگاه و ساير مراكز علمي و متقابلاً انتقال آخرين يافته هاي علمي به انجمن
 • مهيا ساختن محيطي مناسب براي اعضاء به منظور تبادل نظر، مباحثه و مناظره دربارۀ مسایل مرتبط با اهداف خود، نوآوری، و خلاقیت در توسعه نظر و عمل مدیریت آموزش، راه اندازی نشست های علمی، کارگاه های 
 • آموزشی، همایش ها، سیمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی محلی، منطقه ای، ملی، بین المللی، و انتشار خبرنامه و فصلنامه های ترویجی و علمی پژوهشی، تبادل نظر علمی، تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیت و فعالیت های علمی و پژوهشی.
 • ارائه طرح های پژوهشی و اخذ تصویب اجرایی و تأمین هزینه های آن از سازمان های مرتبط با موضوع انجمن.
 • شناخت استعدادها و هدایت آنها به سوی مراکز نیازمند.
 • كمك به اشاعه فرهنگ استقلال،آزادي ،توسعه علمي و نفي وابستگي از طريق گردآوردن استادان، محققان، سیاستگذاران، مربیان و مدیران آموزشی داخلی و خارجی برای راهیابی به تحقق هدف و مأموریت انجمن و ایجاد پیوند با انجمن های علمی و عملی کشور و جهان برای بهبود آموزش و یادگیری آنان.
 • شناسايي وتجزيه وتحليل مشكلات و نارسايي‌هاي موجود در زمينه هاي مربوط به مسائل علمي موضوع انجمن.
 • ارائه طريق جهت حل مشكلات و انعكاس نتايج حاصل از بررسي‌ها به مراجع ذيربط.