پیوستن جناب آقای دکتر ناصر نصیری به جمع کمیته علمی کنفرانس


جناب آقای دکتر ناصر نصیری (دکترای علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل) عضو هیئت علمی موسسه آموزشی عالی علامه خویی به جمع اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوستند.