پیوستن پروفسور Nigel Nicholson به جمع اعضای کمیته علمی


پروفسور Nigel Nicholson استاد دانشگاه بازرگانی لندن (London Business School) به جمع اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.

لازم به ذکر است که ایشان روانشناس حوزه های مدیریتی و سازمانی (Psychologist in the field of management, organisation, and leadership) و استاد رفتار سازمانی دانشگاه LBS می باشند.