پیوستن جناب آقای دکتر عباسعلی رستگار به جمع کمیته علمی کنفرانس


جناب آقای دکتر عباسعلی رستگار (دکترای مدیریت گرایش رفتار سازمانی) عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، به جمع اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوستند.