پیوستن Georgian Technology University به جمع حامیان کنفرانس


با توجه به سطح بین المللی کنفرانس Georgian Technology University گرجستان به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.